Özel sektör ve kamu kurumları için, İŞKUR aracılığı ile silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirmek üzere en az lise mezunu 4.866 personel istihdamı gerçekleştirilecek. Kurumlar ilan ile, güvenlik alımlarına ilişkin ile başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı.

güvenlik-görevlisi-alımı-işkur

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;
 • a. Türk Vatandaşı olmak,
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • 3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

 • En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
 • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
 • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.