Memur alım ilanları birçok ki tarafından takip ediliyor. Bazı belediyeler memur ihtiyaçlarına yönelik istihdam etmek üzere memur alım ilanını yayınladı. Bu belediyelerden biri de Kağıthane Belediyesi oldu..

Belediye Memur Alım İlanı

Kağıthane Belediyesi en az 70 KPSS puan ile memur alımı yapacağını ilan etti. Başvuru sürecine dair merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az ön lisans mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İstanbul ili Kağıthane Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu kapsamında memur alımı yapacağını açıkladı. Başvuru tarihi ve şartlarını açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, gerekli belgeler ile birlikte 2-6 Ekim 2023 tarihi arasında başvuru yapacaklar.  

kağıthane-belediyesi-memur-alımı

Başvuru Yeri

Adaylar Merkez Mah. Lalezar Sok.No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL adresindeki Kağıthane Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı İstihdam Hizmet Noktasına şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Belediye Memur İlanı için Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.)
 • Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)